Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels inzake carcinogene agentia.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit houdende regels inzake carcinogene agentia.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.