Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geluidhinder (technische aanpassing).


Volledige tekst

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet geluidhinder (technische aanpassing).

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.


Nader rapport (reactie op het advies) van 19 oktober 2000

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen en geeft U mitsdien in overweging dit te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Inmiddels is gebleken dat net als in artikel 106e ook in artikel 87h van de Wet geluidhinder de niet-saneringssituatie met betrekking tot andere geluidsgevoelige gebouwen niet op de juiste wijze is beschreven. Om die reden is in het voorstel van wet nu ook een wijziging van artikel 87h opgenomen. Deze wijziging is materieel gelijk aan de reeds opgenomen wijziging van artikel 106e.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer