Voorstel van wet met vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001.


Volledige tekst

Voorstel van wet met vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.Nader rapport (reactie op het advies) van 19 september 2000


Blijkens het advies van 13 september 2000, nr. W03.00.0350/I: Ministerie van Justitie (VI), kan de Raad van State zich verenigen met het daarin voorgedragen voorstel van wet inzake de begroting 2001 (z.g. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal wetsvoorstel(len) enige wijzigingen aan te brengen.
Deze wijzigingen zijn in de bijlage vermeld en toegelicht. De memorie van toelichting bij het desbetreffende wetsvoorstel zijn, voor zover noodzakelijk, met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Ten behoeve van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit nader rapport en van de daarbij behorende bijlage.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038 zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2001 heden bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van FinanciënBijlage bij het Nader Rapport inzake de begroting 2001

Blijkens het bijgaande advies kan de Raad van State zich verenigen met bovenvermelde begroting.

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in bovenvermelde begroting een tweetal wijzigingen aan te brengen. Het totaal van de uitgaven of ontvangsten verandert niet.

De wijzigingen betreffende de Memorie van Toelichting, te weten:
Een aanpassing van Tabel 1 op pagina 25. De zestiende regel in de tabel, te
weten:
«Vuurwerkramp Enschede 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0», vervalt.

Op bladzijde 103, onder het hoofdje Hoofdbeleidsterrein Wetgeving, Rechtspleging
en Rechtsbijstand, tweede alinea, de zin:
«De verhoging van de ontvangstenraming in 2001 ten opzichte van 2000 ad 250 miljoen etc.», dient te worden vervangen door de zin:
«De verhoging van de ontvangstenraming in 2001 ten opzichte van 2000 ad f 50 miljoen etc.»

De Minister van Justitie