Ontwerpbesluit houdende aanvullende rechtspositionele voorzieningen in verband met enkele reorganisaties betreffende de zittende magistratuur (Sociaal beleidskader reorganisaties zittende magistratuur).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende aanvullende rechtspositionele voorzieningen in verband met enkele reorganisaties betreffende de zittende magistratuur (Sociaal beleidskader reorganisaties zittende magistratuur).

Bij Kabinetsmissive van 2 maart 2000, no.00.001106, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting, houdende aanvullende rechtspositionele voorzieningen in verband met enkele reorganisaties betreffende de zittende magistratuur (Sociaal beleidskader reorganisaties zittende magistratuur).

De Raad van State kan zich met het ontwerpbesluit verenigen en geeft U mitsdien in overweging dienovereenkomstig te besluiten.

Gelet op artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State is het college van oordeel, dat openbaarmaking van dit advies achterwege dient te blijven.

De Vice-President van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 20 april 2000

De Raad van State kan zich met het ontwerp verenigen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de in artikel 1 van het ontwerp-besluit opgenomen definitie van «rechterlijk ambtenaar" meer in overeenstemming te brengen met de definitie daarvan in de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De in hetzelfde artikel van het ontwerp-besluit opgenomen definitie van reorganisatie" is in dezelfde zin aangepast Een en ander heeft niet een wijziging van het toepassingsbereik van het ontwerp-besluit tot gevolg. Op de met rechtspraak belaste leden, de gerechtsauditeurs en de griffiers van de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het College van beroep studiefinanciering en de Tariefcommissie, die aanvankelijk ook onder definitie van "rechterlijk ambtenaar" waren gebracht, is het bij of krachtens dit ontwerp-besluit bepaalde namelijk van overeenkomstige toepassing. De anikebgewijze toelichting is in verband hiermee ook aangepast. Voorts zijn het ontwerp-besluit en de nota van toelichting op enkele punten redactioneel aangepast en is de eerste alinea van het algemeen gedeelte van de nota van toelichting geactuallseerd.

Ik moge U hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, het gewijzigde ontwerp-besluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Justitie