Adviezen


aantal resultaten: 213
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Wijziging Besluit diergezondheidsheffing 2020.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens.

Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. de inrichting van registers en in samenhang daarmee het vaststellen van eisen aan professionele uitoefening van diverse beroepen.

Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Besluit maatregelen kunststof drankflessen.

Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie.

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020.

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van AZ (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van BuZa (V) voor het jaar 2020.

Voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting