Adviezen


aantal resultaten: 184
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten.

Onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan bestemmingsplan Weginfrastructuur omgeving Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best in de gemeente Eindhoven.

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de WOLBES in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies.

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten.

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd.

Reparatiewet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken.

Besluit stimulering van aanvullende maatregelen ter vermindering van broeikasgas.

Onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting, in de gemeente Amersfoort.

Ontwerpbesluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Waddinxveen (onteigeningsplan Triangel plan 5).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting