Adviezen


aantal resultaten: 64
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtliin.

Wijziging van de Overleveringswet.

Besluit gebruik burgerservicenummer door Slachtofferhulp Nederland.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000.

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming.

Onteigeningsplan N348 Jodendijk/Scheuterdijk te Eefde.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en de correctie van een aantal onvolkomenheden.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reïntegratiebesluit in verband met het centraliseren van de tolkvoorzieningen.

ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en de afschaffing van de sectorfondsen.

Ontwerpbesluit houdende nadere regels over oproepovereenkomsten.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting