Adviezen


aantal resultaten: 64
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Ontwerpbesluit houdende aanwijzing van 's-Hertogenbosch als nevenzittingsplaats van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Liechtenstein tot het vermijden van dubbele belasting.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit onderstand BES in verband met diverse verbeteringen ten aanzien van de AOV-toeslag, het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en diverse andere wijzigingen.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit inburgering in verband met een vrijstelling voor ondernemers van het examenonderdeel oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wet implementatie EETS-richtlijn.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met voorwaardelijke toelating.

Verzamelbesluit VWS 2020.

Besluit aanwijzing meldkamers.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting