Adviezen


aantal resultaten: 56
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Nota van wijziging op het Belastingplan 2021 - baangerelateerde investeringskorting. (BIK)

Ontwerpbesluit tot vaststelling van een eenmalige uitkering in december 2018 alsmede, in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht en het Besluit toezicht luchtvaart BES.

Voorstel van wet tot Wijziging van de Verzamelwet Brexit.

Belastingplan 2021.

Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen.

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

Voorstel van wet houdende de wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met afsluiten van de instroom voor werkende Wajongers in de voortgezette werkregeling.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontgaan of het ontwijken van belasting.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting