Adviezen


aantal resultaten: 64
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Besluit bescherming koopvaardij.

Wijzigingen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), de Aanhangsels en een nieuw Aanhangsel daarbij.

Voorstel van wet tot Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen.

Voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021).

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter Bescherming Koopvaardij (Reparatiewet WtBK).

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de verstrekking van justitiële gegevens aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen.

Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting