Adviezen


aantal resultaten: 44
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet van de leden Van den Bosch en Van der Molen tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de WOLBES in verband met het laten vervallen van het verplicht voorzitterschap door raadsleden statenleden en eilandsraadsleden van raads-, staten- en eilandsraadscommissies.

Verzoek om voorlichting betreffende het beperken geldstromen uit onvrije landen.

Besluit stimulering van aanvullende maatregelen ter vermindering van broeikasgas.

Ontwerpbesluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch technoloog.

Verzoek om voorlichting over het amendement van het lid Krol (Kamerstuk 32 411, nr. 11).

Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand tot wijziging van de Wet milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten.

Wijziging van de Kaderovereenkomst inzake de oprichting van de International Solar Alliance (ISA); New Delhi, 3 oktober 2018 (Trb. 2020, 6).

Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt.

Voorstel van wet houdende regels over de inburgering in de Nederlandse samenleving.

Onteigening voor de uitvoering van het bestemmingsplan bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk in de gemeente Capelle aan den IJssel.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting