Adviezen


aantal resultaten: 128
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Wijziging Mediawet 2008 verlenging lopende concessie.

Aanpassing financiering Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

Wijziging Besluit kinderopvangtoeslag 2020.

Warenwetbesluit uitvoering verordening officiële controles en andere officiële activiteiten.

Voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van Ministerie van VWS.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Ontwerpbesluit ter vaststelling van de onrechtmatigheid van een ontwerp-Landsbesluit in verband met strijdigheid met de Rijkswet financieel toezicht Curacao en Sint Maarten.

Besluit register onderwijsdeelnemers.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met een wijziging van de voorwaarden voor werkzaamheden in het kader van een Working Holiday Scheme .


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting