Adviezen


aantal resultaten: 195
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.

Ontwerpbesluit rechtspositie Kamer van Koophandel.

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Oldebroek (onteigeningsplan Aansluiting A28).

Voorlichtingsverzoek algemeenverbindendverklaring.

Voorstel van wet van het lid Van der Staaij tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap in verband met het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen.

Wijziging Wet normering topinkomens (versterking WNT).

Besluit zorgplicht.

Ontwerpbesluit houdende de elfde wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Beroepschrift van de Raad van Ministers van Curaçao tegen het Koninklijk Besluit van 12 juli 2019.

Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Wet handhaving kraakverbod).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting