Adviezen


aantal resultaten: 182
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Protocol dubbele belastingen Zwitserland.

Wijziging AIB en Dagloonbesluit in verband met WIEG.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met een wijziging van de voorwaarden voor werkzaamheden in het kader van een Working Holiday Scheme.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met de herziening van het verlies van rechtspersoonlijkheid van het CIZ.

Ontwerpbesluit houdende regels inzake de opleiding tot orthopedagoog-generalist.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2020.

Wet uitbreiding slachtofferrechten.

Voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek.

Ontwerpbesluit inzake onteigening in de gemeente Boekel.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting