Adviezen


aantal resultaten: 170
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing van de vrijstelling van gemeentelijke vervoerbedrijven voor de vennootschapsbelasting).

Ontwerpwet melding door de douane van ongebruikelijk vervoer van geld en daarmee gelijkgestelde zaken.

Voorstel van wet, strekkende tot opneming in de Grondwet van een bepaling inzake een recht op toegang tot en een zorgplicht voor de toegankelijkheid van de bij de overheid berustende informatie.

Voorstel van wet van de leden Koenders en Rabbae inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voorlichting inzake de ontwerp-richtlijn betreffende milieubescherming door het strafrecht en de ontwerp-richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap.

Voorlichting over de ontwerp-EG-richtlijn met betrekking tot meetinstrumenten.

Voorstel van wet van het lid Kuijper tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van het illegaal bezit van wapens en daarmee samenhangend geweld.

Voorlichting inzake de verenigbaarheid van het systeem van NOx-kostenverevening.

Voorstel van wet van de leden Duivensteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders).

Voorlichting inzake de stimulering van bedrijvigheid door middel van de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting