Adviezen


aantal resultaten: 170
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot wijziging van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Voorstel van wet tot wijziging van de Grondwet in verband met de herijking van de grondwetsherzieningsprocedure.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen).

Fiscale verzamelwet 2021.

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wet invoering minimumuurloon).

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de toevoeging van de physician assistants.

Wijziging Besluit geslachtsnaamswijziging en Besluit regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling

Besluit verkeersverdeling tussen de luchthavens Schiphol en Lelystad.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie teneinde een grondslag op te nemen voor de energie-audit.

Ontwerpbesluit inzake een onteigening in de gemeente Rottterdam (onteigeningsplan Mijnkintbuurt, fase 1).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting