Adviezen


aantal resultaten: 85
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Verzamelwet IenW 2020.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en enige andere besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU

Innovatiewet Strafvordering.

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Wet versterking participatie op decentraal niveau.

Wijzigingswet financiële markten 2021.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880.

Verzoek om voorlichting over de bepaling van de stemwaarde van de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer.

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en Bbl in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting