Adviezen


aantal resultaten: 51
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet basisregistratie personen.

Voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product.

Innovatiewet Strafvordering.

Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Wet versterking participatie op decentraal niveau.

Verzoek om voorlichting over de bepaling van de stemwaarde van de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer.

Wijziging van het Bouwbesluit 2012 en Bbl in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Besluit tot wijziging van een ontwerpbesluit houdende proceskosten bestuursrecht in verband met een verhoging van het tarief voor de vergoeding van de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in beroep en hoger beroep.

Voorstel van wet tot goedkeuring en uitvoering van het op 23 juli 2018 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking.

Verzoek om voorlichting betreffende de procedure benoeming van bestuurders in de rechtspraak.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting