Adviezen


aantal resultaten: 85
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES en de Wet op het voortgezet onderwijs vereenvoudiging bekostiging po.

Wijziging Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met het toevoegen van een maatstaf voor de berekening van de specifieke uitkering voor de regionale meld- en coördinatiefunctie en het regionaal programma.

Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs.

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergezondheidsheffing in verband met de vaststelling van de tarieven voor 2021.

Voorstel van wet houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van deel IV van de op 16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47).

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen om te voorzien in differentiatie naar grootte van werkgever bij de premieheffing voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake het resultaatgericht beschikken.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 zodat voor de maanden april en mei van 2020 geen eigen bijdrage is verschuldigd.

Wet kwaliteit incassodienstverlening.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting