Adviezen


aantal resultaten: 58
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling.

Voorstel van wet tot Wijziging van de Wet precursoren voor explosieven en de Wet op de economische delicten.

Verzamelwet OCW 20##.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen, het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2009 BES in verband met de wijziging van de Handelsregisterwet 2009 BES.

Kiesbesluit Kamers van Koophandel en Nijverheid BES 2021.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van de werkzaamheden van een werkgever.

Besluit clementie.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit op de huurtoeslag in verband met een verruiming van de termijn om een verzoek in te dienen tot herziening van de hoogte van de huurtoeslag in bijzondere situaties (inkomen en medebewoner).


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting