Adviezen


aantal resultaten: 58
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Tijdelijke wet Tweede-Kamerverkiezing covid-19.

Nota van wijziging bij het voorstel van het houdende wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek.

Voorstel wet houdende wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van gerubriceerde gegevens.

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz in verband met de uitwerking van de in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg opgenomen criteria.

Wijziging van de Drinkwaterwet (verlenging van het tijdvak voor de vermogenskostenvoet en het aandeel eigen vermogen van drinkwaterbedrijven en verduidelijking van de regels voor signaleringsparameters).

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU.

Besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit om de uitzondering op het rookverbod in de vorm van rookruimtes af te schaffen en enkele technische wijzigingen.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting