Adviezen


aantal resultaten: 51
aantal resultaten per pagina

De Afdeling advisering van Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. In dit onderdeel vindt u de adviesaanvragen die momenteel bij de Raad van State in behandeling zijn, de adviezen die de Afdeling advisering heeft vastgesteld en de adviezen die met volledige tekst zijn gepubliceerd. Meer informatie over de adviserende taak van de Afdeling advisering vindt u in de rubriek Ons werk.

Toon overzicht van adviezen:

Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Participatiewet in verband met het aanpassen van de verdeling van het macrobudget 2021.

Voorstel van wet houdende de wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten.

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met afsluiten van de instroom voor werkende Wajongers in de voortgezette werkregeling.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontgaan of het ontwijken van belasting.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit beveiliging burgerluchtvaart in verband met de uitvoering van Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, het Besluit luchtvaartuigen 2008 en het Besluit vluchtuitvoering.

Wet digitale melding vermissing rijbewijs.

Onteigeningsplannen Veenweiden Krimpenerwaard en Veenweiden Krimpenerwaard 2.

Wijziging van het Besluit SUWI in verband met de taken en verantwoordelijkheden van het Inlichtingenbureau.


Facetten
Gepubliceerd
  • Gepubliceerd in
Status
Soort
Ministerie
Bevat samenvatting