Groen licht voor inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Gepubliceerd op 30 september 2020

Het inpassingsplan van de provincie Noord-Brabant voor Logistiek Park Moerdijk blijft in stand. In een uitspraak van vandaag (30 september 2020) maakt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een einde aan de juridische procedure over het inpassingsplan. De eerder geconstateerde gebreken in het natuuronderzoek zijn hersteld met een nieuwe ‘passende beoordeling’ van de provincie. Het inpassingsplan maakt een groot logistiek bedrijventerrein van ruim 140 hectare mogelijk in Moerdijk. De provincie Noord-Brabant wil hiermee de economische structuur van West-Brabant versterken.

Nieuw natuuronderzoek voldoet

Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk en Vereniging Milieuwerkgroep Moerdijk brachten eerder met succes naar voren dat de oorspronkelijke passende beoordeling niet voldoet aan de Wet natuurbescherming. Een passende beoordeling vormt de ecologische onderbouwing van een plan. In een tussenuitspraak van november 2019 gaf de Afdeling bestuursrechtspraak provinciale staten van Noord-Brabant de opdracht om de passende beoordeling te herstellen. Met de nieuwe passende beoordeling van mei 2020 hebben provinciale staten aan die opdracht voldaan, zo blijkt uit de uitspraak van vandaag.

‘Extern salderen’ kan ...

De aanleg en het gebruik van Logistiek Park Moerdijk veroorzaken uitstoot van stikstof. Het was onvoldoende zeker dat de maatregelen in de passende beoordeling daadwerkelijk resultaat zouden hebben. Deze maatregelen moesten de omvang en de gevolgen van de stikstofuitstoot beperken. Om daaraan tegemoet te komen, heeft de provincie in de nieuwe passende beoordeling ingezet op ‘externe saldering’. Dat wil zeggen dat de stikstofuitstoot van bedrijven die stoppen, wordt overgenomen. Hierdoor neemt de neerslag van stikstof op natuurgebieden per saldo niet toe. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak hebben provinciale staten zich daarbij gehouden aan de voorwaarden die voor externe saldering gelden.

... maar één regel voldoet niet aan de voorwaarden

Dat geldt echter niet voor één regel in het inpassingsplan. Die regel maakt het mogelijk dat na vaststelling van het inpassingsplan alsnog wordt besloten om één of meer van de bedrijven waarmee volgens de passende beoordeling wordt gesaldeerd, te vervangen door een ander bedrijf. Dat is in strijd met de Wet natuurbescherming, oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak. Alleen de voordelen van stoppende bedrijven die in de passende boordeling zijn onderzocht, mogen worden meegenomen. De Afdeling bestuursrechtspraak haalt die regel daarom zelf uit het inpassingsplan en laat het plan verder in stand.


Containeroverslag

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201606653/2.