Uitspraak 201706343/1/R6


Volledige tekst

201706343/1/R6.
Datum uitspraak: 27 juni 2018

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente Dordrecht,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 28 juni 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Rijksweg A16-N3" (hierna: het plan) vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 maart 2018, waar [appellant] en de raad, vertegenwoordigd door drs. ing. W.M. van Beers, drs. W.P.W. Hulsker, A.W.A. Groninger, drs. L.J. Le Clercq, N.J. van Klinken, R. Nieborg en ir. C.L.H. Winkelhorst, bijgestaan door mr. R.J.G. Bäcker en mr. I.C.C. Kerkhoven, beiden advocaat te Den Haag, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het plan maakt de aanpassing van het knooppunt A16-N3 en de aanleg van een parallelstructuur voor de A16 bij Dordrecht mogelijk. Volgens de raad heeft het knooppunt A16-N3 onvoldoende capaciteit om de huidige en toekomstige verkeersstromen adequaat af te wikkelen. Rijkswaterstaat heeft samen met de regio plannen ontwikkeld voor de verbetering van de doorstroming op dit knooppunt. Ten oosten van de A16 wordt een vrije rechtsaf voorzien vanaf de afrit van de A16 naar de N3. Aan de westzijde van de A16 wordt de afrit verlegd naar de Rijksstraatweg. Het verkeer vanaf de N3 krijgt een vrije rechtsaf (kwart klaverblad-constructie) om vervolgens samen te voegen met de oorspronkelijke toerit en als parallelvoorziening naast de A16 mee te lopen. Uiteindelijk voegt deze parallelbaan in op de A16.

Het plan is mede vastgesteld ten behoeve van de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Voor dat bedrijventerrein is een afzonderlijk plan vastgesteld, het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV".

2. [appellant] is eigenaar van de woning aan de [locatie] te Dordrecht. Het perceel ligt ten westen van de A16 en grenst aan het plangebied. [appellant] voert aan dat bij zijn woning een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat zal ontstaan door verslechtering van de luchtkwaliteit en door de cumulatie van verkeersgeluid. Volgens hem had de raad daarom geen woonbestemming aan zijn perceel mogen toekennen.

3. De Afdeling stelt vast dat het beroep uitsluitend is gericht tegen de toekenning van de bestemmingen "Wonen" en "Tuin" aan het perceel van [appellant]. Deze bestemmingen zijn neergelegd in het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV". Dat plan staat in deze procedure niet ter beoordeling. De beslissing van de raad om de bestemmingen "Wonen" en "Tuin" toe te kennen aan het perceel van [appellant] wordt beoordeeld in het kader van het beroep van [appellant] tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Dordtse Kil IV".

Het beroep richt zich niet tegen de veranderingen in de wegenstructuur rond het knooppunt A16-N3. De beroepsgronden van [appellant] hebben geen betrekking op de ontwikkelingen die zijn voorzien in het bestemmingsplan "Rijksweg A16-N3" en zijn daarom niet gericht tegen het besluit dat in deze procedure ter beoordeling staat.

Conclusie

4. Het beroep is ongegrond.

Proceskosten

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt en mr. R.J.J.M. Pans, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Teuben, griffier.

w.g. Polak w.g. Teuben
voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 27 juni 2018

483.