Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens houdende verkorting van de termijn waarbinnen vreemdelingen die geen toelating hebben tot Nederland en verblijven in een opvangcentrum niet in aanmerking komen voor inschrijving in de basisadministratie.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens houdende verkorting van de termijn waarbinnen vreemdelingen die geen toelating hebben tot Nederland en verblijven in een opvangcentrum niet in aanmerking komen voor inschrijving in de basisadministratie.

Bij Kabinetsmissive van 1 februari 2000, no.00.000426, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit met nota van toelichting tot wijziging van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens houdende verkorting van de termijn waarbinnen vreemdelingen die geen toelating hebben tot Nederland en verblijven in een opvangcentrum niet in aanmerking komen voor inschrijving in de basisadministratie.

De Raad van State kan zich met het ontwerpbesluit verenigen en geeft U mitsdien in overweging dienovereenkomstig te besluiten.

Gelet op artikel 25a, vijfde lid ja vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State is het college van oordeel, dat openbaarmaking van dit advies achterwege dient te blijven.

De waarnemend Vice-President van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 21 maart 2000

De Raad van State kan zich met het ontwerpbesluit verenigen.

Na de advisering door de Raad van State is aan het ontwerp-besluit een overgangsbepaling toegevoegd, zodat de gevolgen van de tijdelijke verhoging van de werklast die de inwerkingtreding van dit besluit voor gemeenten meebrengt, over een langere periode kunnen worden gespreid. De noodzaak van de overgangsbepaling is toegelicht in de gewijzigde nota van toelichting.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerp-besluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

DE MINISTER VOOR GROTE STEDEN- EN INTEGRATIEBELEID