Uitspraak 202000565/2/R1


Volledige tekst

202000565/2/R1.
Datum uitspraak: 15 september 2021

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te Amsterdam,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 december 2019 in zaak nr. 19/3639 in het geding tussen:

en

het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

Procesverloop

Bij tussenuitspraak van 28 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:906) heeft de Afdeling het college opgedragen om binnen 12 weken na verzending van de tussenuitspraak het geconstateerde gebrek in het besluit van 27 mei 2019 te herstellen. De tussenuitspraak is aangehecht.

Bij brief van 12 juli 2021 heeft het college verzocht om verlenging van de in de tussenuitspraak geboden termijn. [appellant] heeft zijn zienswijze hierover naar voren gebracht.

De Afdeling heeft bepaald dat een nader onderzoek ter zitting achterwege blijft en het onderzoek gesloten.

Overwegingen

De tussenuitspraak van 28 april 2021

1.       Uit de tussenuitspraak volgt dat het besluit van 27 mei 2019 in strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) niet deugdelijk is gemotiveerd. De Afdeling heeft het college een termijn van 12 weken geboden om het geconstateerde gebrek in het besluit van 27 mei 2019 te herstellen.

Termijn tussenuitspraak ongebruikt verstreken

2.       Het college heeft de termijn die de Afdeling in de tussenuitspraak heeft geboden om het gebrek in het besluit van 27 mei 2019 te herstellen ongebruikt laten verstrijken. De Afdeling ziet geen aanleiding om de hersteltermijn te verlengen. Gelet op wat partijen over en weer hierover gesteld hebben, is dit namelijk geen bijzonder geval waarin verlenging van  de bindende termijn van de tussenuitspraak gerechtvaardigd is. Reden hiervoor is dat de Afdeling hecht aan het belang van [appellant] dat aan de lange procedure nu een einde komt. Gelet hierop bestaat geen aanleiding om de overige beroepsgronden van [appellant] over de hoogte van de dwangsom en de mogelijkheid om aan de last te voldoen te bespreken.

Conclusie

3.       Gelet op wat in de tussenuitspraak is overwogen is het hoger beroep van [appellant] gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende wat de rechtbank zou moeten doen, zal de Afdeling het beroep van [appellant] tegen het besluit van 27 mei 2019 alsnog gegrond verklaren, dat besluit vernietigen en het besluit van 2 november 2018 herroepen.

Proceskosten

4.       Het college moet de proceskosten vergoeden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.        verklaart het hoger beroep gegrond;

II.       vernietigt de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 december 2019 in zaak nr. 19/3639;

III.      verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;

IV.     vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 27 mei 2019, kenmerk JB.18.012813.001;

V.      herroept het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam van 2 november 2018, kenmerk BWT 60-17-0132;

VI.     bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde  besluit;

VII.     veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam tot vergoeding van bij [appellant] in verband met de behandeling van het bezwaar, het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 4.434,00 (zegge: vierduizend vierhonderdvierendertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VIII.    gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellant] het door hem voor de behandeling van het beroep en hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 439,00 (zegge: vierhonderdnegenendertig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. D.A. Verburg, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. E.C. Stoof, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 15 september 2021

749