Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize inzake de status van de strijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende hun aanwezigheid in Belize; Belize City, 23 november 2017 (Trb. 2018, 62).


Volledige tekst

Bij Kabinetsmissive van 25 september 2018, no.2018001648, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Defensie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Belize inzake de status van de strijdkrachten van het Koninkrijk der Nederlanden gedurende hun aanwezigheid in Belize; Belize City, 23 november 2017 (Trb. 2018, 62), met toelichtende nota.

Het Verdrag ziet op de status van Nederlands defensiepersoneel die vanwege jungletrainingen aanwezig zijn in Belize. Het Verdrag reguleert onder andere de toegang en het verblijf, de jurisdictie, het dragen van wapens en de in- en uitvoer van materiaal.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft opmerkingen over de toelichting op de context waarbinnen het verdrag met Belize gesloten is, nu jungletrainingen plaatsvinden in een gebied waar zowel Belize als Guatemala aanspraak op maken. De toelichting vermeldt dat Belize en Guatemala hebben afgesproken elk een referendum te zullen houden over hun voornemen het territoriale geschil aan het Internationaal Gerechtshof voor te leggen. Nederland neemt, zo stelt de toelichting, in dit geschil geen standpunt in en steunt voorlegging aan het Internationaal Gerechtshof.

De Afdeling merkt op dat het sluiten van dit verdrag over militaire training op een grondgebied waarover een geschil bestaat, meer toelichting behoeft. De Afdeling adviseert in de toelichting beknopt in te gaan op de aard en de status van het conflict en de sluiting van dit verdrag met Belize, alsmede op de feitelijke situatie in de omgeving waar de militaire trainingen zullen plaatsvinden.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal opmerkingen bij het verdrag en adviseert daarmee rekening te houden voordat het verdrag aan de beide Kamers der Staten-Generaal wordt overlegd.

De vice-president van de Raad van State

Nader rapport (reactie op het advies) van 29 januari 2019

Conform het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is de derde alinea van paragraaf 1 (Inleiding onder Algemeen) uitgebreid met passages waarin de aard en de status van het conflict tussen Belize en Guatemala worden toegelicht, dit in relatie tot de sluiting van het verdrag, alsmede de feitelijke situatie in de omgeving van de militaire trainingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de toelichtende nota enkele redactionele correcties aan te brengen.

Ik moge U, mede namens de Minister van Defensie, verzoeken mij te machtigen gevolg te geven aan mijn voornemen het verdrag vergezeld van de gewijzigde toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken