Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht-en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet).


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht-en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet).

Bij Kabinetsmissive van 20 november 2018, no.2018002076, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels ter uitvoering van de Gezondheidswet en de Jeugdwet over de openbaarmaking van informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (Besluit openbaarmaking toezicht-en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet), met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, is de Afdeling van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

De vice-president van de Raad van State


Redactionele bijlage bij het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State betreffende no.W13.18.0359/III

- In de nota van toelichting ingaan op de resultaten van de voorhangprocedure op grond van artikel 44e van de Gezondheidswet en artikel 9.10 van de Jeugdwet.


Nader rapport (reactie op het advies) van 14 januari 2018

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de onderdeel II en onderdeel III van de bijlage bij het besluit een uitzondering toe te voegen voor het openbaar maken van de uitkomsten van controle en onderzoek die zijn vastgesteld naar aanleiding van een handhavingsverzoek. In de nota van toelichting is een toelichting op deze uitzondering toegevoegd.

Ik moge U hierbij, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Rechtsbescherming, het gewijzigde ontwerp-besluit en de gewijzigde nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Gehele tekst ontwerpregeling met toelichting (pdf, 461 kB)