Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de vaststelling van een tarief voor de bezichtiging van woningen onder begeleiding van de gerechtsdeurwaarder.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de vaststelling van een tarief voor de bezichtiging van woningen onder begeleiding van de gerechtsdeurwaarder.

Bij Kabinetsmissive van 14 november 2018, no.2018002012, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister voor Rechtsbescherming, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de vaststelling van een tarief voor de bezichtiging van woningen onder begeleiding van de gerechtsdeurwaarder, met nota van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen over het ontwerpbesluit en adviseert het besluit te nemen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, is de Afdeling van oordeel dat openbaarmaking van dit advies achterwege kan blijven.

De vice-president van de Raad van State


Nader rapport (reactie op het advies) van 22 november 2018

Het ontwerp geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om artikel II van het besluit aan te vullen, zodat het besluit en de artikelen VII, onderdeel B, en XL, onderdeel B, van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 op 1 januari 2019 in werking treden. Genoemde artikelen van de Verzamelwet voorzien in de bezichtiging van een woning onder begeleiding van de gerechtsdeurwaarder. Het tarief voor deze bezichtiging wordt door het voorliggende besluit geregeld. Door thans te voorzien in de inwerkingtreding van genoemde artikelen van de Verzamelwet, is geen separaat koninklijk besluit meer nodig.

Ik moge U hierbij het gewijzigde ontwerpbesluit en de nota van toelichting doen toekomen en U verzoeken overeenkomstig dit ontwerp te besluiten.

De Minister voor Rechtsbescherming