Uitspraak 201809271/1/A1


Volledige tekst

201809271/1/A1.
Datum uitspraak: 12 december 2018

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van Recycling Staphorst-Meppel B.V. en anderen, gevestigd te Staphorst, om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van Staphorst,
verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 2 november 2018, verzonden op 8 november 2018, heeft het college zijn beslissing om zeer spoedeisende bestuursdwang op het perceel Burgemeester Niemeijerstraat 4 te Staphorst en enkele naastgelegen percelen toe te passen op schrift gesteld. Daarbij is gemeld dat de kosten op de geadresseerden worden verhaald.

Tegen dit besluit hebben Recycling Staphorst en anderen bezwaar gemaakt. Recycling Staphorst en anderen hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 november 2018, waar Recycling Staphorst en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. A. Kwint-Ocelíková, advocaat te Groningen, en het college, vertegenwoordigd door mr. S. de Wijs, F. Bakker en mr. ing. E. Bruin, zijn verschenen.

Bij besluit van 3 december 2018 heeft het college het besluit van 2 november 2018 ingetrokken. Bij brief van 6 december 2018 hebben Recycling Staphorst en anderen daarop gereageerd.

Overwegingen

1. Het verzoek om voorlopige voorziening strekt tot schorsing van het besluit van 2 november 2018. Bij het besluit van 3 december 2018 heeft het college het besluit van 2 november 2018 ingetrokken. Gelet hierop hebben Recycling Staphorst en anderen geen (spoedeisend) belang meer bij een voorlopige voorziening. Voor zover Recycling Staphorst en anderen hebben gesteld dat zij, gelet op de door haar gestelde onrechtmatigheid van het besluit van 2 november 2018 en de in verband daarmee door haar gestelde schade, belang hebben bij een oordeel over dit besluit, overweegt de voorzieningenrechter dat een oordeel over die schade een spoedeisend belang ontbeert en dat de voorlopige voorzieningenprocedure zich ook niet leent voor een oordeel daarover. Het college dient te beslissen op het door Recycling Staphorst en anderen gemaakte bezwaar en kan in dat kader ingaan op de door Recycling Staphorst en anderen gestelde schade.

2. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

3. Gelet op het voorgaande, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om het college op na te melden wijze in de proceskosten te veroordelen.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. wijst het verzoek af;

II. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Staphorst tot vergoeding van bij Recycling Staphorst-Meppel B.V. en anderen in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.002,00 (zegge: duizendtwee euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen het college van burgemeester en wethouders van Staphorst aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;

III. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Staphorst aan Recycling Staphorst-Meppel B.V. en anderen het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 338,00 (zegge: driehonderdachtendertig euro) vergoedt, met dien verstande dat bij betaling van genoemd bedrag aan een van hen het college van burgemeester en wethouders van Staphorst aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.C.M. Smulders-Wijgerde, griffier.

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Smulders-Wijgerde
voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 12 december 2018

672.