Uitspraak 201704543/4/R6


Volledige tekst

201704543/4/R6.
Datum uitspraak: 15 december 2017

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van:

de vennootschap onder firma Combinatie Herepoort, gevestigd te Groningen, verzoekster,

om opheffing of wijziging (artikel 8:87 van de Algemene wet bestuursrecht, hierna: Awb) van de bij uitspraak van 13 november 2017, in zaak nr. 201704543/3/R6, getroffen voorlopige voorziening in het geding tussen:

Vleermuiswerkgroep Groningen en Natuur en Milieufederatie (hierna: VWG en NMF) Groningen, gevestigd te Groningen,

en

het college van burgemeester en wethouders van Groningen,
verweerder.

Procesverloop

Bij uitspraak van 13 november 2017 heeft de voorzieningenrechter vier besluiten tot verlening van omgevingsvergunningen voor het vellen van bomen en het verwijderen van houtopstanden ten behoeve van de ombouw van de Zuidelijke Ringweg te Groningen, in de als zodanig aangeduide deelgebieden G, H, I en J geschorst.

Combinatie Herepoort heeft de voorzieningenrechter verzocht deze voorlopige voorziening geheel of gedeeltelijk op te heffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 12 december 2017, waar onder meer Combinatie Herepoort, vertegenwoordigd door mr. E.E. Grit, advocaat te Groningen, de VWG en NMF vertegenwoordigd door mr. P. Mendelts en drs K. Nienhuys, en het college, vertegenwoordigd door J, Dallinga, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Ingevolge artikel 8:87, eerste lid, van de Awb, kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening opheffen of wijzigen.

3. Voor zover de Combinatie Herepoort de voorzieningenrechter heeft verzocht de op 13 november 2017 uitgesproken schorsing met onmiddellijke ingang deels op te heffen, overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

4. Ter zitting hebben de Vleermuiswerkgroep en de Natuur en Milieufederatie verklaard geen bezwaar te hebben tegen onmiddellijke opheffing van de schorsing van de omgevingsvergunningen verleend voor het vellen van bomen en het verwijderen van houtopstanden voor zover betrekking hebbend op het deel dat gearceerd is weergegeven op de tekening die is opgenomen op pagina 5 van het verzoekschrift van de Combinatie Herepoort onder het kopje primair parallelverzoek.

5. Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter na weging van alle betrokken belangen aanleiding de op 13 november 2017 uitgesproken schorsing in zoverre op te heffen.

6. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

heft bij wijze van voorlopige voorziening de op 13 november 2017 uitgesproken schorsing van de omgevingsvergunning verleend voor het vellen van bomen en het verwijderen van houtopstanden in deelgebieden G,H,I en J op, voor zover betrekking hebbend op het deel dat gearceerd is weergegeven op de tekening die is opgenomen op pagina 5 van het verzoekschrift van de Combinatie Herepoort onder het kopje primair parallelverzoek.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. H.E. Postma, griffier.

w.g. Van Diepenbeek
voorzieningenrechter

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 15 december 2017